,,Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi na terenie powiatu oleskiego. Okres realizacji 01.09.2018– 31.08.2019 r. RPOP.08.01.00-16-0004/18.