„Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych na terenie powiatu oleskiego oraz miasta Kluczbork”. Okres realizacji  01.01.2019 – 31.12.2019 r. RPOP.08.01.00-16-00023/18.