„Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na terenie powiatu oleskiego i miasta Kluczbork”. Okres realizacji01.01.2019 – 31.12.2019 r. RPOP.08.01.00-16-0018/18.