„Opieka domowa dla osób starszych i niepełnosprawnych”, nr: RPOP.08.01.00-16-0033/21, realizowany w okresie 01.05.2022-31.05.2023 przez „REMED” RENATA BIENIAS w partnerstwie z NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach Jacek Ciepluch i wspólnicy spółka jawna.

Przedmiotem projektu jest rozwój opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, działania wpływające na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami (m.in. rehabilitacja ruchową, psychiatryczna i logopedyczna) oraz zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu.

Niniejszy projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren woj. opolskiego w szczególności powiatu oleskiego oraz miasta Kluczbork.

Wsparciem zostanie objętych 8 pacjentów (6K:2M), w tym 3 osoby samotne i 2 osoby z niepełnosprawnościami. Projekt wzmocni również umiejętności i kompetencje 5 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (4K,1M) poprzez korzystanie z wsparcia psychologicznego. W ramach niniejszego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług zdrowotnych dla osób starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 451 379,25 PLN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *